Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2012.

datum : 06.07.2012
DEL.broj :

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za jun mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

Tokom juna meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.85 mg/l, a u selima 22.89 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.97 mg/l, a u selima 1.37 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.09 ºCoPt skale, a u selima 41.39 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)


Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 18.18% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11.53%), odnosno 20.96% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (18.75%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 10.22% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 6.81% neispravnih uzoraka čine termotolerantne koliformne bakterije i 1.13% neispravnih uzoraka čine sulfitoredukukujuće klostidije (struktura: 56.52% AMB, 37.5% termotolerantne koliformne bakterije, 6.25% sulfitoredukujuće klostridije) što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da su svi neispravni uzorci bili neispravni usled povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
S poštovanjem,
Specijalista higijene

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike