Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2012.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za OKTOBAR mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 172 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 110 u gradu Kikindi i 62u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 44 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.92 mg/l, a u selima 22.08 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.97 mg/l, a u selima 1.37 (MDK 0.1 mg/l za grad , 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 37.65 ºCoPt skale, a u selima 28.61 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 11.81% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (23.14%), odnosno 16.12% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (12.5%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 10.0% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 0.9% neispravnih uzoraka čini enterococcus, a 0.9% termotolerantne koligormne bakterije (struktura: 84.6% AMB, 8% Enterococcus, 8% termotolerantne koliformne bakterije) što je relativno nezadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 14.52% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 1.6% enterococcus (struktura: 90% AMB, 10% enterococcus) što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu kao i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike