Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2012.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za NOVEMBAR mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.68 mg/l, a u selima 22.66 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.97 mg/l, a u selima 1.31 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.76 ºCoPt skale, a u selima 31.67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 14.81% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11.81%), odnosno 8.75% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (16.12%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 5.55% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 5.55% neispravnih uzoraka čini Enterococcus, a 3.7% sulfitoredukujuće klostridije (struktura: 37.5% AMB, 37.5% Enterococcus, 25% sulfitoredukujuće klostridije) što je nezadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 7.5% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 1.25% Enterococcus (struktura: 85.71% AMB, 14.28% enterococcus) što je granično zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu kao i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike