Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2012.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za DECEMBAR mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.53 mg/l, a u selima 22.86 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.93 mg/l, a u selima 1.47 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 45.15 ºCoPt skale, a u selima 45.56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 23.86% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (14.81%), odnosno 8.06% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.75%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 18.18% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 3.4% neispravnih uzoraka čini enterococcus, a 2.26% sulfitoredukujuće klostridije (struktura: 76.19% AMB, 14.28% Enterococcus, 9.52% sulfitoredukujuće klostridije,) što je nezadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 6.45% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 1.61% termotolerantne koliformne bakterije (struktura: 80% AMB, 20% termotolerantne koliformne bakterije) što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu kao i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike