Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2013.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za JANUAR mesec 2013 godine u Opštini Kikinda.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 172 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 110 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 44 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.13 mg/l, a u selima 22.17 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.95 mg/l, a u selima 1.14 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 43.48 ºCoPt skale, a u selima 45.0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 19.09% neispravnih uzoraka, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (23.86%), odnosno 19.35% neispravnih uzoraka za sela, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.06%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 19.09% svi neispravni uzorci su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB,) što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 14.51% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 1.61% termotolerantne koliformne bakterije i 3.22% sulfitoredukujuće klostridije (struktura: 75% AMB, 8.33% termotolerantne koliformne bakterije i 16.66% sulfitoredukujuće klostridije) što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu kao i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike