Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2013.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za MART mesec 2013 godine u Opštini Kikinda.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.21 mg/l, a u selima 22.12 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.96 mg/l, a u selima 1.44 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 43.33 ºCoPt skale, a u selima 38.89 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 10.18% neispravnih uzoraka, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (25%), odnosno 6.25% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (3.75%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 9.25% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 0.9% zbog prisustva sulfitorekujućih klostridija (struktura: 90.9% AMB i 9.1% Sulf.klostridije,) što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 6.25% neispravnih uzoraka je zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB) što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike