Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2013.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za APRIL mesec 2013 godine u Opštini Kikinda.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 172 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 110 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 44 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 42 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje i povećane koncentracije arsena u pojedinim uzorcima iz grada i pojedinim mestima. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.83 mg/l, a u selima 22.18 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.88 mg/l, a u selima 1.23 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 40.98 ºCoPt skale, a u selima 46.67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale). Prosečna koncentracija arsena u gradu Kikinda je povećana i iznosi 0.015 mg/l (MDK 0.01 mg/l). Koncentracija arsena je povećana u selimaVincaid (0.039 mg/l), Bašaid (0.022-0.023 mg/l), Banatska Topola (0.015 mg/l) Mokrin (0.033-0.035 mg/l), Iđoš (0.042 mg/l), Sajan (0.052 mg/l). Sela: Nakovo, B.V.selo i N.Kozarci i Rusko Selo imaju koncentraciju arsena u propisanim granicama.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 10.0% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (10.18%), odnosno 14.51% neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6.25%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 10.0% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB) što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 12.9% neispravnih uzoraka je zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija i 1.61% zbog prisustva sulfitoredukujućih klostridija (struktura: 88.9% AMB, 11.1% sulfitoredukujuće klostridije) što je relativno zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike