Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2013.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za MAJ mesec 2013 godine u Opštini Kikinda.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.77 mg/l, a u selima 22.2 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.98 mg/l, a u selima 1.31 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 42.42 ºCoPt skale, a u selima 41.11 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 25.92% neispravnih uzoraka, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (10.0%), odnosno 12.5% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (14.51%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 17.6% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 4.63% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosae, a 3.7% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 67.8% AMB, 17.85% Pseudomonas aeruginosae i 14.28% Streptococcus faecalis,) što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 7.5% neispravnih uzoraka je zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3.75% zbog prisustva Streptococcus faecalis-a i 1.25% Pseudomonas aeruginosae (struktura: 60% AMB, 30% Streptococcus faecalis, 10% Pseudomonas aeruginosae) što takođe nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike