Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Juli 2013.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za JUL mesec 2013 godine u Opštini Kikinda.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 116 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 80 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 80 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.22 mg/l, a u selima 21.69 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.85 mg/l, a u selima 1.2 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.0 ºCoPt skale, a u selima 35.94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 26.25% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19.31%), odnosno 25.0% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22.58%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 21.25% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 2.5% zbog prisustva Streptococcus faecalis, 2.5% zbog termotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 80.95% AMB, 9.52% Streptococcus faecalis i 9.52% termotolerantnih koliformnih bakterija) što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 19.44% neispravnih uzoraka je zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija i 5.55% koliformne netermotolerantne bakterije (struktura: 77.77% AMB, 22.22% koliformne termotolerantne bakterije) što takođe nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Preuzmite tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike