Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2013.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za AVGUST mesec 2013 godine u Opštini Kikinda (Tabela sadrži podatke za sve Opštine Severnobanatskog Okruga).

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće, Ec, povećane koncentracije Fe i prisustva rez.hlora.. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.11 mg/l, a u selima 22.35 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.81 mg/l, a u selima 1.15 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 38.44 ºCoPt skale, a u selima 32.34 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 21.87% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (26.25%), odnosno 22.22% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (25 %). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 100 % svih neispravnih uzoraka u gradu su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su identični:100%svih neispravnih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike