Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2013.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za SEPTEMBAR mesec 2013 godine u Opštini Kikinda.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.


Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.56 mg/l, a u selima 21.15 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.89 mg/l, a u selima 1.19 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 40.18 ºCoPt skale, a u selima 36.9 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)


Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 4.76% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (21.87%), odnosno 9.25% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 3.6% svih uzoraka u gradu su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 1.2% zbog Pseudomonas aeruginosa (struktura: 75% AMB, 25% Pseudomonas aeruginosa), što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 7.4% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 1.85% zbog prisustva fekalnog streptokokusa (struktura: 80% AMB, 20% Streptococcus faecalis), što takođe nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.


SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu zadovoljavajući, a u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike