Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2013.

Predmet: Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za NOVEMBAR mesec 2013 godine u Opštini Kikinda.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 116 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 80 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 80 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.64 mg/l, a u selima 21.82 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.1 mg/l, a u selima 1.05 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.7 ºCoPt skale, a u selima 32.2 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 15.47% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (13.75%), odnosno 18.51% neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 13% svih uzoraka u gradu su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 1.2% zbog Streptokokusa fekalnog porekla i 1.2 % Pseudomonas aeruginosa (struktura: 85% AMB, 7.5% Streptokok fekalnog porekla, 7.5% Pseudomonas aeuruginosa), što nije sasvim zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 10% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući, gradu i selima, sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike