Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2014.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.02 mg/l, a u selima 22.04 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.6 mg/l, a u selima 0.95 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.33 ºCoPt skale, a u selima 32.03 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 0% neispravnih uzoraka, što je odličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (26.56%), odnosno 47.22% neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (33.33%). U gradu Kikinda su svi uzorci mikrobiološki bili ispravni. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 41.66.33% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 5.55% zbog sulfitoredukujućih klostridija (struktura: 88.2% AMB, 11.8% sulfitoredukujuće klostridije), što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u selima, a zadovoljavajući u gradu sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike