Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2014.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.09 mg/l, a u selima 21.82 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.82 mg/l, a u selima 1.17 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.17 ºCoPt skale, a u selima 27.97 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 7,81% neispravnih uzoraka, što je relativno zadovoljavajući procenat neispravnosti i niži u odnosu na prethodni mesec (10.93%), odnosno 22,22% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (19,44%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su 7.81% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 13.88% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 2.77% zbog Streptococcus faecalis i 5,55% zbog E.coli (struktura: 62.5% AMB, 12.57% Streptococcus faecalis i 25% E coli).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka skoro zadovoljavajući u gradu i nezadovoljavajući u selima sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike