Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2014.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.6 mg/l, a u selima 21.32 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.93 mg/l, a u selima 1.87 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.31 ºCoPt skale, a u selima 29.2 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale). Koncentracije arsena povećana je u gradu Kikindi u 9 od 16 uzoraka u kojima je tokom maja vršena analiza u okviru periodnični analiza, a koncentracije su se kretale od 0,0077 do 0,0142 mg/l (MDK 0,01 mg/l). Prosečna koncentracija arsena u gradu bila je 0,01165 mg/l što je nešto povećana vrednost u odnosu na MDK. Kontracija arsena povećana je u selima Bašaid (0,0125-0,0141 mg/l), Vincaid (0,050-0,0558 mg/l), Iđoš (0,040-0,0433 mg/l), Sajan (0,060-0,0732 mg/l) i Mokrin (0,0283-0,0313 mg/l). U selima Banatska Topola, Nakovo, Banatsko Veliko Selo, Novi Kozarci i Rusko Selo koncentracija arsena nije povećana.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 9,52% neispravnih uzoraka, što je povećan procenat neispravnosti i viši u odnosu na prethodni mesec (7,81%), odnosno 24,07% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22,22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su 8.33% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 1,19% zbog prisustva Streptoccocus faecalis (struktura: 87,5% AMB i 12,5% Streptoccocus faecalis). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 20.4% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 3.7% zbog Streptococcus faecalis (struktura: 84.6% AMB, 15.4% Streptococcus faecalis).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike