Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2014.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 116 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 80 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 80 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.68 mg/l, a u selima 21.38 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.95 mg/l, a u selima 1.31 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 38.13 ºCoPt skale, a u selima 28.59 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 7.5% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (9,52%), odnosno 11.1% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (24,07%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su 3.75% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.5% zbog prisustva Streptoccocus faecalis, a 1.25% zbog prisustva termotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 50,0% AMB, 33.3% Streptoccocus faecalis, 16.6% termotolerantne koliformne bakterije), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 11.11% ili svi neispravni uzorci u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što predstavlja povećan procenat neispravnosti, ali je struktura neispravnosti zadovoljavajuća.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka skoro zadovoljavajući u gradu i nezadovoljavajućiu selima sa aspekta preporuka SZO. 
  

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike