Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2014.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje i povećana koncentracija rezidualnog hlora u 1% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.43 mg/l, a u selima 21.65 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.94 mg/l, a u selima 1.25 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 38.13 ºCoPt skale, a u selima 29.22 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 6.25% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (7.5%), odnosno 27.7% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (11.1%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su 3.12% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 3.12% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa, (struktura: 50,0% AMB, 50% Pseudomonas aeruginosa), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 25% uzoraka u selima je neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 2.77% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 90% AMB, 10% Streptococcus faecalis), što predstavlja povećan procenat neispravnosti, ali je struktura neispravnosti zadovoljavajuća.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka skoro zadovoljavajući u gradu i nezadovoljavajućiu selima sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike