Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2014.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje i povećane koncentracije rezidualnog hlora u 8.3% uzoraka i 2.08% uzoraka zbog povećane elektroprovodljivosti. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.1 mg/l, a u selima 20.91 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.84 mg/l, a u selima 1.04 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.88 ºCoPt skale, a u selima 25.94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 42.18% neispravnih uzoraka, što je ogroman procenat neispravnosti i značajno viši u odnosu na prethodni mesec (27.38%), odnosno 41.66% neispravnih uzoraka za sela, što je mnogostruko viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (5.55%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 40.6% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 1.5% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa, (struktura: 96,3% AMB, 3.7% Ps.aeruginosa), što je veoma nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa prihvatljivom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 30.55% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 5.55% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa, 2.77% zbog sulfitoredukujućih klostridija i 2.77% zbog povećanog broja netermotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 73.3% AMB, 13.3% Pseudomonas aeruginosa, 6.66% sulfitoredukujuće klostridije i 6.66% netermotolerantne koliformne bakterije), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i nepovoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.

Neophodno je poboljšati higijenu i održavanje vodovodne mreže u gradu, izvršiti hiperhlorinaciju i opsežno ispiranje vodovodne mreže na obodnim i krajnjim tačkama. Potrebno je izvršiti tehnički pregled izvorišta naročito u pojedinim selima (Vincaid) i asanaciju, odnosno popravku ako je potrebno.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike