Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2014.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima, dok je u gradu povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 1.5% uzoraka i 5.5% u uzorcima iz sela, u 3% uzoraka zbog povećane mutnoće (grad) i 4.7% uzoraka zbog povećane elektroprovodljivosti (grad) i 3% uzoraka zbog povećane koncentracije gvožđa u gradu i u 5.5% uzoraka iz sela, kao i u 2.77% uzoraka (1 uzork) iz sela u kojima je bila povećana koncentracija nitrita (0.04 mg/l, a MDK je 0.03 mg/l)). Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.98 mg/l, a u selima 20.92 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.83 mg/l, a u selima 0.95 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.09 ºCoPt skale, a u selima 30.47 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 23.43% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (42.18%), odnosno 19.44% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (41.66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 15.6% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 3.2% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa, 3.2% zbog enterococcus-a i 1.6% zbog sulfitoredukujućih klostridija (struktura: 66,6% AMB, 13.3% Ps.aeruginosa, 13.3% zbog Enterococcusa i 6.66% zbog sulfitoredukujućih klostridija), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 11.11% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 2.77% zbog prisustva Proteusa, 2.77% zbog sulfitoredukujućih klostridija i 2.77% zbog Enterococcusa (struktura: 57.14% AMB, 14.3% Proteus, 14.3% sulfitoredukujuće klostridije i 2.77% Enterococcusa), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i nepovoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.

Potrebno je izvršiti tehnički pregled izvorišta u Vincaid-u i asanaciju, odnosno popravku ako je potrebno.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike