Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2014.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno boja je povećana u 94% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 64% uzoraka iz sela, dok je u gradu povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 4.76% uzoraka i u 10% u uzoraka iz sela, a u 2% uzoraka iz sela povećana je koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.61 mg/l, a u selima 21.48 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.06 mg/l, a u selima 1.05 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.0 ºCoPt skale, a u selima 24.7 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 20.23% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (23.43%), odnosno 3.7% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (19.44%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 5.95% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 8.33% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa i 5.95% zbog enterococcus-a (struktura: 29,41% AMB, 41.17% Ps.aeruginosa, 29.41% zbog Enterococcusa), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 3.7% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB,), što predstavlja zadovoljavajući procenat neispravnosti, i najpovoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i zadovoljavajući u selima sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike