Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2015.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 30 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je u selima povećana u 96.8%, boja je povećana u 100% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 62.5% uzoraka iz sela, dok je u gradu povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 7.8% uzoraka i u 3.1% u uzoraka iz sela, u 6% uzoraka iz grada bila povećana elektroprovodljivost, a u 3.1% uzoraka iz sela povećana je koncentracija gvožđa. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.44 mg/l, a u selima 21.86 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.14 mg/l, a u selima 1.18 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.16 ºCoPt skale, a u selima 25.56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 14.06% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (20.23%), odnosno 41.66% neispravnih uzoraka za sela, što je drastično viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (3.7%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 12.5% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 1.5% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 89% AMB, 11% Ps.aeruginosa), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 30.55% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 8.33% zbog Streptococcus faecalis-a i 2.77% zbog netermotolerantnih koliformnih bakterija-NTKB (struktura: 73.3% AMB, 20% Streptococcus faecalis, 6.66% NTKB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i nepovoljnu strukturu neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike