Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2015.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 100% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 81% uzoraka iz sela, dok je u gradu u 12.5% povećana elektroprovodljivost, a povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 15.6% uzoraka iz grada. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.69 mg/l, a u selima 20.54 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.14 mg/l, a u selima 1.26 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.92 ºCoPt skale, a u selima 26.56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 17.18% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18.84%), odnosno 19.44% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (47.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 14.06% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 3.12% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 82% AMB, 18% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 19.44% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali najpovoljnu strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

Tabelarni prikaz

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike