Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2015.

 Tokom JUNA meseca uzorkovano je 120 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 52 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 68 uzoraka vode iz gradskih i u 52 uzoraka iz seoskih vodovoda.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 96.15% uzoraka iz sela, amonijak je povećan u 82.69%, mutnoća u 1.92%, a gvožđe u 5.76% uzoraka iz sela, dok je u gradu u 10.29% povećana elektroprovodljivost, a povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 4.41% uzoraka iz grada. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.8 mg/l, a u selima 19 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.12 mg/l, a u selima 1.33 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.54 ºCoPt skale, a u selima 28.8 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 20.58% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17.18%), odnosno 30.76% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (19.44%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 17.64% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 1.47% zbog prisustva Streptococcus faecalis i 1.47% zbog ermotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 85.71% AMB, 7.14% Streptococcus faecalis, 7.14% Termotolerantne koliformne bakterije), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 30.76% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali najpovoljnu strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike