Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jul 2015.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Periodična analiza izvršena je (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 16 uzoraka vode iz gradskih, a preostalih 32 analiza su bile obima B (osnovne) i u 32 uzoraka periodičnih analiza iz seoskih vodovoda.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, 10.41% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 100% uzoraka iz sela, amonijak je povećan u 87.5%, i u 3.2% povećana koncentracija rezidualnog hlora. Koncentracija arsena bila je povećana u gradu u 43.75% I kretala od 10.1 do 19.7 μg/l sa prosečnom vrednošću 12.2 μg/l. Koncentracija arsena bila je povećana u selima u 62.5% I kretala se od 0.5 μg/l do 61.2 μg/l. Povećana koncentracija arsena bila je u Vincaidu 54.6-61.2 μg/l, Sajanu 46.3-59.3 μg/l, Iđošu 27.0-34.4 μg/l, Bašaidu 27.2-30.0 μg/l, Mokrinu 19.3-27.3 μg/l, Banatskoj Topoli 12.5-14.8 μg/l, dok su ostala naseljena mesta opštine Kikinda imala vrednost arsena ispod MDK (MDK za arsen je 10 μg/l). Koncentracije trihalometana (hloroform, bromoform, dihlorbrommetan I dibromhlormetan) su bile u propisanim granicama (MDK 100 μg/l) u svim analiziranim uzorcima (48 uzoraka) kako u gradu tako I u selima opštine. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.85 mg/l, a u selima 22.03 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.4 mg/l, a u selima 1.3 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.52 ºCoPt skale, a u selima 31.25 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 8.33% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (20.58%), odnosno 18.75% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (30.76%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4.16% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.16% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 50.0% AMB, 50.0% Streptococcus faecalis), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 15.62% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3.12% zbog prisustva Proteus vulgaris, uslovno patogene bakterije (struktura: 83.33% AMB, 16.66% Proeus vulgaris), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i skoro zadovoljavajuću strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike