Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2016.

 Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 14.5% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost i mutnoća u 2.08% uzoraka. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja je bila povećana u 93.75%, koncentracija amonijaka je bila povećana u 81,25% uzoraka, mutnoća je bila povećana u 6.25% kao i gvožđe u 6.25% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.32 mg/l, a u selima 21.2 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.1 mg/l, a u selima 1.3 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.81 ºCoPt skale, a u selima 27.34 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 22.91% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (16.66%), odnosno 25.0% neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (18,75%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 20.83% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.08% zbog prisustva prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 90.9% AMB, 9.1% Pseudomonas aeruginosa), što je skoro zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 18,78% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 6.25% zbog prisustva termotolerantnih kolifomnih bakterija-E coli (struktura: 75% AMB, 25% E coli), što nije zadovoljavajuća strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka povećan u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike