Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2015.

 

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 118 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, 11.76% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, u 1,47% povećana koncentracija rezidualnog hlora. U selima je oksidabilnost i boja bila povećana u svim uzorcima, amonijak je povećan u 74,0% uzoraka, gvožđe je bilo povećano u 2,0% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.56 mg/l, a u selima 21.82 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.28 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.9 ºCoPt skale, a u selima 27.1 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 22,05% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (16,66%), odnosno 12,0% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (12,5%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 19.11% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.94% zbog prisustva prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 86,66% AMB, 13.33% Pseudomonas aeruginosa), što je skoro zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 12,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB), što predstavlja zadovoljavajuću strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka povećan u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike