Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2015.

 Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, 10.41% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja u 93,75% uzoraka, amonijak je povećan u 87,5% uzoraka, gvožđe je bilo povećano u 6.25% uzoraka, a mutnoća u 3.12%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.11 mg/l, a u selima 23.09 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.45 mg/l, a u selima 1.37 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.38 ºCoPt skale, a u selima 29.06 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 16,66% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,33%), odnosno 12,5% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (9,37%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8.33% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 6.25% zbog prisustva Streptococcus faekalis-a i 2,08% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 50% AMB, 37.5% Srteptococcus faekalis, 12.5% Pseudomonas aeruginosa), što je nezadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 12,5% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB), što predstavlja zadovoljavajuću strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka povećan u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike