Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2015.

 Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, 16.6% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost a u 4,16% je bila povećana mutnoća, a u 10,41% uzoraka bila aje povećana koncentracija rezidualnog hlora. U selima je oksidabilnost i boja bila povećana u svim uzorcima, amonijak je povećan u 87,5%, u 3,12% povećana koncentracija gvožđa i mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.61 mg/l, a u selima 22.6 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.3 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.79 ºCoPt skale, a u selima 30.16 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 16,66% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17,64%), odnosno 18,75% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 10.41% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 6,25% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 62.5% AMB, 37,5% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su:15,62% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 3,12% zbog prisustva sulfitoredukujućih klostridija (struktura: 83,33% AMB, 16,67% sulfitoredukujuće klostridije), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, i nezadovoljavajuću strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike