Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2016.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 83 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 35 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 10.41% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u svim uzorcima, koncentracija amonijaka je bila povećana u 88,57% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.48 mg/l, a u selima 21.26 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.31 mg/l, a u selima 1.31 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.65ºCoPt skale, a u selima 28.0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 6,25% neispravnih uzoraka, što je višestruko niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (26,47%), odnosno 5.71% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe višestruko niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (26,0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2.08% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.16% zbog prisustva prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 33,3% AMB, 66.7% Pseudomonas aeruginosa), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 5,71% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO zadovoljavajući.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike