Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2016.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 14.58% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u svim uzorcima, koncentracija amonijaka je bila povećana u 90,62% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.14 mg/l, a u selima 21.81 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.22 mg/l, a u selima 1.31 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.75ºCoPt skale, a u selima 26.25 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 14,58% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (6,25%), odnosno 31.25% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe višestruko viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (5,71%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 14.58% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 25,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3,12% Sulfitoredukujuće klostridije I 3,12% E coli (struktura: 80% AMB, 10% Sulfitoredukujuće klostridije, 10% E coli), što nije zadovoljavajuća strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO nezadovoljavajući.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike