Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Jun 2016.

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 12.5% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima su oksidabilnost, dok je boja bila povećana u 90,62% uzoraka, a koncentracija amonijaka je bila povećana u 81,25% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.98 mg/l, a u selima 21.71 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.25 mg/l, a u selima 1.36 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.52ºCoPt skale, a u selima 25.94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 10,41% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (14,58%), odnosno 18.75% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (31,25%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 10.41% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 18,75% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB), što je takođe zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO nezadovoljavajući.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike