Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2016.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 118 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena je u svim uzorcima.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 8.82% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost i mutnoća u 1.47% uzoraka. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u svim uzorcima, koncentracija amonijaka je bila povećana u 96,0% uzoraka, a rezidualni hlor u 2,0% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.71 mg/l, a u selima 21.92 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.47 mg/l, a u selima 1.42 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.68 ºCoPt skale, a u selima 28.7 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 26,47% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (22.91%), odnosno 26.0% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (25,0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 22.05% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.41% zbog prisustva prisustva Pseudomonas aeruginosa (struktura: 83,3% AMB, 16.7% Pseudomonas aeruginosa), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 26,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka povećan u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike