Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Mart 2015.

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, odnosno oksidabilnost je povećana u 100% uzoraka iz sela, boja u 87% uzoraka iz sela, a amonijak je povećan u 88% uzoraka iz sela, dok je u gradu u 4.7% povećana elektroprovodljivost, a povećana koncentracija rezidualnog hlora bila u 11.7% uzoraka iz grada, dok je u 3.33% u uzoraka iz sela, bila povećana koncentracija gvožđa i mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.96 mg/l, a u selima 21.94 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.14 mg/l, a u selima 1.26 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.4 ºCoPt skale, a u selima 25.6 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 11.9% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18.75%), odnosno 22.22% neispravnih uzoraka za sela, što jeznačajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (41.66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su:5.95% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.76% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa i 1.19% zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 50% AMB, 40% Pseudomonas aeruginosa, 10% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajući procenat neispravnosti, sa nezadovoljavajućom strukturom neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 22.22% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija(struktura: 100% AMB), što predstavlja nezadovoljavajući procenat neispravnosti, ali povoljnu strukturu neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike