Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2016.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 118 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u svih 118 uzorku. Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 8.82% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, u 4.41% je bila povećana koncentracija gvožđa, a u 1.47% bila je povećana mutnoća. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 82.0% uzoraka i gvožće u 2% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.05 mg/l, a u selima 22.0 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.25 mg/l, a u selima 1.35 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.12ºCoPt skale, a u selima 26.4 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 27,94% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (27,08%), odnosno 8.0% neispravnih uzoraka za sela, što je višestruko niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (25.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 20.58% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 4.41% zbog Pseudomonas aeruginosa i 2.94% zbog Streptococcus faecalis-a (struktura: 73.68% AMB, 15.78% Pseudomonas aeruginosa i 10.52% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 4% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 2% uzoraka je neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis-a (struktura: 75% AMB, 25% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu neprihvatljiv, dok je u selima skoro prihvatljiv, sa aspekta preporuka SZO nezadovoljavajući.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike