Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2016.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 78 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 66 uzoraka, dok je u 12 uzoraka (izvorišta iz sela) vršena I analiza rezidua dezinfekcionih sredstva- ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 14.58% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, dok je u 2.08% je bila povećana koncentracija gvožđa. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u 100% uzoraka, a koncentracija amonijaka u 90.0% uzoraka. Ukupni trihalometani (THM), kao i pojedinačni (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su bili u dozvoljenim granicama. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.21 mg/l, a u selima 22.94 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.25 mg/l, a u selima 1.4 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.21ºCoPt skale, a u selima 29.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 6,25% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (27,94%), odnosno 10.0% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2.07% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.07% zbog Sulfitoredukujućih klostridija i 2.07% zbog Streptococcus faecalis-a (struktura: 33.3% AMB, 33.3% Sulfitoredukujućih klostridija i 33.3% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 10,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu skoro prihvatljiv, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike