Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2016.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 76 uzoraka, dok je u 4 uzoraka (izvorišta iz grada) vršena periodična analiza gde se pored standardnih parametara vrši i analiza rezidua dezinfekcionih sredstva- ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform), arsen, bor.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 14.58% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, dok je povećana koncentracija arsena bila u 2 od 4 analizirana uzorka, a koncentracija se kretala od 10,6 µg/l do 21,0 µg/l (MDK 10 µg/l) dok je koncentracija natrijuma bila povećana u sva 4 uzorka i kretala od 186,6-255,1 mg/l (MDK 150 mg/l) i koncentracija bor je takođe bila povećana u sva 4 analizirana uzorka i kretala se 0,68-1,13 mg/l (MDK 0,3 mg/l). Ukupni trihalometani (THM), kao i pojedinačni (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) su bili u dozvoljenim granicama. U selima su oksidabilnost, boja, i povećana koncentracija amonijaka bili prisustni u 100% uzoraka a povećana koncentracija gvožđa u 6,25%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 33.44 mg/l, a u selima 27.94 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.3 mg/l, a u selima 1.48 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 25.2ºCoPt skale, a u selima 22.33 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 18,75% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (6,25%), odnosno 6,25% neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 16.66% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.08% zbog Streptococcus faecalis-a (struktura: 88,8% AMB i 11,12% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 3,12% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3,12%, zbog Streptococcus faecalis (struktura: 50% AMB, 50% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu skoro prihvatljiv, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike