Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2016.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 78 uzoraka, dok je u 2 uzoraka (izvorišta iz grada) vršena periodična analiza.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 14.58% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 81.25%, boja u 75,0%. U okviru periodičnih analiza u oba uzorka bila je povećana koncentracija arsena (0,023 i 0,0127 µg/l, MDK 0,01 mg/l), bora (0,501 i 0,85 MDK 0.3 mg/l), natrijuma (181,4 i 233,8 mg/l MDK 150 mg/l). Koncentracije ukupnih trihalometana, kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su imale vrednosti u dozvoljenim granicama u oba uzorka, a indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 su bili ispod granice detekcije. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.5 mg/l, a u selima 21.66 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.3 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.1ºCoPt skale, a u selima 24.84 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 8,33% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (5,88%), odnosno 15.62% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10.41%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4.15% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.07% zbog Pseudomonas aeruginosa i 2,07% zbog Streptococcus faecalis-a (struktura: 50% AMB, 25% Pseudomonas aeruginosa, 25% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 15,62% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB,), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu nešto iznad poreporuka, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike