Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2016.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 116 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 104 uzoraka, dok je u 12 uzoraka (izvorišta iz sela) vršena i analiza rezidua dezinfekcionih sredstva- ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 14.7% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 81.25%, boja u 77,08%, gvožđe u 4,16%, a mutnoća u 2,08% uzoraka. Ukupni trihalometani (THM), kao i pojedinačni (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su bili u dozvoljenim granicama. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.64 mg/l, a u selima 22.08 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.3 mg/l, a u selima 1.2 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.5ºCoPt skale, a u selima 24.06 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 5,88% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (6,25%), odnosno 10.41% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4.41% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 1.47% zbog Pseudomonas aeruginosa (struktura: 75% AMB, 25% Pseudomonas aeruginosa), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 4,16% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 6,25% zbog prisustva Streptococcus faecalis-a, (struktura: 40% AMB, 60% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu skoro prihvatljiv, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike