Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2017.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 118 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 8.82% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, u 2.94% uzoraka bilo je povećano gvožđe, a u 4.41% uzoraka povećana je mutnoća. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 86.0%, boja u 74,0%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.58 mg/l, a u selima 22.02 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.24 mg/l, a u selima 1.28 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 31.47ºCoPt skale, a u selima 22.7 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 1.47% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,33%), odnosno 12.0% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (15.62%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 1.47% uzoraka (1 uzorak) je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 6,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 4.0% zbog povećanog broja netermotolerantnih koliformnih bakterija-NTKB i 2% zbog sulfitoredukujućih klostridija-SK (struktura: 50% AMB, 33.3% NTKB, 16.6% SK), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu u okviru preporuka-zadovoljavajući, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike