Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2017.

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 78 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 8.33% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 86.6%, boja u 93,3%, u 10,0% uzoraka bilo je povećano gvožđe,. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.89 mg/l, a u selima 22.36 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.33 mg/l, a u selima 1.32 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.31ºCoPt skale, a u selima 27.83 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 22,91% za grad neispravnih uzoraka, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (1.47%), odnosno 13.3% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (12.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 22,91% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 6,65% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 6.65% zbog sulfitoredukujućih klostridija-SK (struktura: 50% AMB, 50% SK), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike