Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2017.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 12.5% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 71.87%, boja u 68,75%, u 3,12% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.57 mg/l, a u selima 18.77 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.21 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 23.57ºCoPt skale, a u selima 22.46 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 18,75% za grad neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,33%), odnosno 9,37% neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (15.62%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 16,66% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 2,08% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 88,89% AMB, 11,11 PA), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 9,37% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike