Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Maj 2017.

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 118 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 7.35% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 80.0%, boja u 68,0%, u 2,0% uzoraka bilo je povećano gvožđe i mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.14 mg/l, a u selima 21.74 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.32 mg/l, a u selima 1.28 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 23.6ºCoPt skale, a u selima 17.6 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,64% za grad neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18,75%), odnosno 8,0% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (9.37%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 16,17% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 1,47% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 91,6% AMB, 8,33 SF), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 4,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija i 4% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 50% AMB, 50% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike