Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2017.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 81 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 33 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 10.41% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivosti i u 2,08 % uzoraka je bila povećana mutnoća. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 76.6%, boja u 83,33%, u 3,33% uzoraka bilo je povećano gvožđe i u 3,33% uzoraka bila je povećana mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.66 mg/l, a u selima 23.39 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.23 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 27.4ºCoPt skale, a u selima 22.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 18,75% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11,59%), odnosno 18,18% je neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (16.66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,33% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 6,25% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), 2,08% zbog prisustva Eschechia coli, (EC) i 2,08% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (RA) (struktura: 44,4% AMB, 33,33% SF, 3,33% EC i 3,33% PA), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 15,15% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3.03% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 83,33% AMB, 16,66% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti, ali je bolja u odnosu na grad.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike