Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Avgust 2017.

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 117 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 69 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 8.82% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivosti i u 2,94 % uzoraka je bila povećana mutnoća. U selima je oksidabilnost bila povećana u 97,91% uzoraka, koncentracija amonijaka u 79.16%, boja u 87,50%, u 6,25% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.68 mg/l, a u selima 23.46 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.28 mg/l, a u selima 1.21 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 29.19ºCoPt skale, a u selima 22.92 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 11,59% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (12,5%), odnosno 16,66% je neispravnih uzoraka za sela, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (3.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 10,14% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 1,45% zbog prisustva Kl.pneum.ter. (TKB) (struktura: 87,5% AMB, 12,5% TKB), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 10,41% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 2.08% zbog prisustva E.colli (EC) i 4,17 % zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 62,5% AMB, 12,5% EC 25% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike