Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2017.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 116 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 5.88% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost i gvožđe, a mutnoća u 7,35% uzorka. U selima je oksidabilnost i boja bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 79.16%, a u 10,41% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.48 mg/l, a u selima 20.37 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.4 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.97ºCoPt skale, a u selima 30.63 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,64% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (20,83%), odnosno 10,41% je neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (3,33%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,82% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) i 4,41% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), 2,94% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (PA) i 1,47% zbog prisustva sulfitoredukujućih klostridija (SK) (struktura: 50% AMB, 25% SF, 16,6% Pai 8,33% SK), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 8,33% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB i 2,08% E coli (struktura: 80% AMB i 20% E.coli), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike