Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

April 2018.

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 80 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 35 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,22% neispravnih uzoraka za grad (1 uzorak), što je višestruko niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17,77%), odnosno 11,42% je neispravnih uzoraka za sela, što je takođe višestruko niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (26,66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2,22% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 100% PA), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 5,71% uzoraka u selima je neispravno zbog prisustva E.coli (EC), 2,85% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 2,85% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 50% EC, 25% AMB, 25% SF), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 13.33% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 88.57%, a u 17,14% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Tokom meseca je uzorkovano dodatnih 5 uzoraka vode za piće iz bunara u Mokrinu, Nakovu, B.V.Selu, N.Kozarcima i R.Selu u kojima je vršena analiza po tipu V obim. U okviru te analize utvrđena je povećana koncentracija natrijuma od 191,6 mg/l u B.V.Selu do 222,9 mg/l u R.Selu (MDK je 150 mg/l), bora od 0,55 mg/l u Nakovu do 0,75 mg/l u R.Selu (MDK 0,3 mg/l), ortofosfata od 0,75 mg/l u N.Kozarcima do 0,78 mg/l u B.V.Selu (MDK 0,15 mg/l), a u uzorku iz Mokrina povećana je koncentracija ortofosfata-0,78 mg/l i arsena 0,028 mg/l (MDK 0,01 mg/l). Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.6 mg/l, a u selima 23.47 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.17 mg/l, a u selima 1.26 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.89ºCoPt skale, a u selima 31.57 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike