Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Septembar 2018.

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 76 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 46 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,69% neispravnih uzoraka za grad, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,82%), odnosno 21,87% je neispravnih uzoraka za sela, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10,41%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4,34% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 4,34% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 50,0% AMB, 50,0% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 12,5% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 6,25% zbog prisustva Strepococcus faecalis-SF i 3,12% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa-PA (struktura: 57,14% AMB i 28,57% SF i 14,28% zbog PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 13,04% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost i boja je bila povećana u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 90,6 % i povećana koncentracija gvožđa u 15,62% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.6 mg/l, a u selima 23,42 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.2 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.39ºCoPt skale, a u selima 30.47 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike