Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Oktobar 2018.

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 78 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 33 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,22% neispravnih uzoraka za grad, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,69%), odnosno 6,06% je neispravnih uzoraka za sela, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (21,87%). Razlog mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je: 2,22% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB. (struktura: 100,0% AMB), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti i zadovoljavajuća je struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 3,03% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3,03% zbog prisustva Strepococcus faecalis-SF (struktura: 50,0% AMB i 50,0% SF) što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 15,5% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u 96,96% uzoraka, koncentracija amonijaka u 87,87 %, povećana koncentracija gvožđa u 15,15% uzoraka i arsen i ortofosfati u 3,03%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.38 mg/l, a u selima 23,1 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.2 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.78ºCoPt skale, a u selima 29.53 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike