Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Novembar 2018.

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 126 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 58 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,64% neispravnih uzoraka za grad, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (2,22%), odnosno 13,79% je neispravnih uzoraka za sela, što je znatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6,06%). Razlog mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je: 10,29% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 7,35% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (struktura: 58,33% AMB, 41,66%), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća je struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 6,89% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 5,17% zbog prisustva Strepococcus faecalis-SF, a 1,72% zbog prisustva termotolerantnih koliformnih bakterija-TKB (struktura: 50,0% AMB i 37,5% SF, 12,5% TKB) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 7,35% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a u 1,48% bio je povećan rezidualni hlor. U selima je povećan utrošak KMnO4 u svim uzorcima, boja u 91,37% uzoraka, koncentracija amonijaka u 89,65 %, povećana koncentracija gvožđa u 3,44% uzoraka, a u okviru V (6 uzoraka) povećan je bio arsen u svih 6, natrijum u 3 od 6, ortofosfati u svih 6 uzoraka i bor u 4 od 6 uzorka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.5 mg/l, a u selima 22,87 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.15 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.24ºCoPt skale, a u selima 26,47 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike