Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Januar 2019.

Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 15,55% neispravnih uzoraka za grad, što je neznatno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (15,21%). Svi uzorci vode za piće u selima su bili ispravni. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,88 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 4,44% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA), a 2,22 % uzoraka je neispravno zbog prisustva Streptokoka fek.porekla (SF) (struktura: 57,1% AMB, 28,5 % PA i 14,2% SF), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) , povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 15,55% uzoraka bila povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 83,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.56 mg/l, a u selima 23,87 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.25 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.56ºCoPt skale, a u selima 26,17 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike